Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Bevo Nordic A/S.

Generelt

 • "Bevo" betyder Bevo Nordic A/S.
 • Disse betingelser gælder for alt salg af Bevo med udelukkelse af eventuelle modstridende vilkår eller betingelser, der måtte stamme fra andre steder.
 • Betingelserne i denne betingelse erstatter alle betingelser, garantier, erklæringer, erklæringer, ansvar og andet, som er underforstået i henhold til almindelig lov, ved lov og/eller på anden måde, og som derfor alle skal udelukkes i det omfang, det er tilladt ved lov.
 • Den endelige beskrivelse af varerne er Bevos artikelnumre. Bevo påtager sig intet ansvar for fortolkning af andre beskrivelser.
 • Ved at afgive en ordre anses kunden for at være fuldt informeret om og fuldt ud indforstået med disse betingelser. 
 • Bevo forbeholder sig ret til at opdatere disse salgsbetingelser uden varsel.


Pris

 • Salgsprisen omfatter ikke moms, som opkræves til den sats, der gælder på fakturerings- eller leveringstidspunktet, alt efter hvad der er først.
 • Prisen er angivet ab lager (pris uden fragt). Der er mulighed for levering.
 • De anførte priser kan ændres uden forudgående varsel for at være i overensstemmelse med de priser, der gælder på afsendelsestidspunktet.
 • Hvis det ikke er muligt at acceptere din ordre på grund af prisen, vil Bevo underrette dig og give dig mulighed for at købe produktet til den nye pris eller annullere din ordre.


Bestilling

 • Alle varer, der er angivet fra lager, er angivet med forbehold af, at de ikke er solgt, når køberens ordre er ved at blive samlet.
 • Ordrer på skaffevarer (produkter uden for sortiment) herunder monteringer af katalogprodukter kan ikke annulleres, når ordren er blevet accepteret af Bevo.
 • Når ordren er afgivet til lageret, vil annulleringer eller ændringer af ordren, der foretages af kunden, medføre omkostninger, der kan pålægges kunden.
 • For ordrer under 750 kr. netto opkræves et minimumsgebyr for ordrer.
 • Nogle varer kan kun bestilles i pakningsmængder
 • En aftale anses for indgået, når Bevo sender en ordrebekræftelse.


Punkt 1 - Definitioner

I disse salgs- og leveringsbetingelser betyder:

Bevo: Bevo Nordic A/S, Pakhusgården 54 St, 5000 Odense C, CVR-nummer 33377835, telefon 66192545, websted www.bevo.dk, mailadresse info@bevo.dk.

Forbruger: Person, der handler uden for sit erhverv og som indgår aftale med en erhvervsdrivende, der indgår aftale som led i sit erhverv.

Dag: Kalenderdag

Ordregiver/kunde: Den person, der har afgivet bestilling til Bevo.

Aftale om fjernsalg: Aftale om varer og tjenesteydelser, når aftalen indgås ved brug af kommunikation, der foregår uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk og indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af Bevo.

Punkt 2 - Anvendelse

Medmindre andet er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle tilbud, overslag, leverancer og leveringsaftaler af produkter fra Bevo til kunden. Salgs- og leveringsbetingelserne er tilgængelige på https://www.bevo.dk/salgs-og-leveringsbetingelser I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontraktbetingelser udfærdiget af Bevo og disse salgs- og leveringsbetingelser har kontraktbetingelsen forrang.

Punkt 3 - Installationsforskrifter og brugsanvisninger

Hvis det er relevant for anvendelse af produkterne fra Bevo, er kunden forpligtet til selv fuldt ud at overholde de installationsforskrifter, der er modtaget fra Bevo, og/eller at pålægge kundens installatør at overholde dem, eller hvis kunden ikke lader en installatør forestå installationen da at pålægge den endelige installatør selv at overholde installationsforskrifterne.

Kunden er forpligtet til at overholde brugsanvisningerne modtaget fra Bevo, og/eller at pålægge forbrugeren at anvende brugsanvisningerne

Risikoen for manglende fuldstændig overholdelse af installationsforskrifter og brugsanvisning påhviler alene kunden.

Bevos tilbud kan indeholde tegninger, modeller, prøver, beskrivelser, billeder og dimensioner samt eventuelle støttedokumenter og andre dokumenter vedrørende tilbuddet. Åbenlyse fejl og mangler i tilbuddet er ikke bindende for Bevo. Medmindre andet er aftalt, forbeholder Bevo sig ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til design, skitser, billeder, tegninger, modeller, digitale filer i tilbud fra Bevo. Disse rettigheder forbliver Bevos ejendom og må ikke kopieres, præsenteres for uautoriserede tredjeparter eller på anden måde anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Bevo. På anmodning er kunden forpligtet til at returnere skitser mv. Bevo er berettiget til at opkræve et gebyr på 1.300,00 kr. pr. dag, hvis denne tilbageleveringspligt ikke overholdes. De viste modeller er kun angivet som nogenlunde svarende til de færdige modeller. Efter aftale foretager Bevo de ønskede ændringer m.v. i modellerne, såfremt det færdige produkt opfylder de lovmæssige krav. Bevo forbeholder sig ret til at opkræve kunden for de ekstra omkostninger, der er forbundet med ændringerne.

Punkt 4 - Tilbud

Med mindre andet er angivet, er alle tilbud uforbindende for Bevo og kan af Bevo tilbagekaldes inden for 2 arbejdsdage efter at kunden har accepteret det. Forbehold og gyldighedsperiode er angivet i tilbud. Er gyldighedsperioden ikke angivet har tilbuddet en gyldighedsperiode på 31 dage.

Bevo’s tilbud kan indeholde tegninger, modeller, prøver, beskrivelser, billeder, dimensioner, ligesom eventuelle bilag og øvrige dokumenter vedr. tilbuddet. Åbenlyse fejl og udeladelser i tilbuddet er ikke bindende for Bevo. Medmindre andet er aftalt forbeholder Bevo sig ophavsret og andre immaterielle rettigheder i design, skitser, billeder, tegninger, modeller, digitale filer i tilbud afgivet af Bevo. Disse rettigheder forbliver Bevo’s ejendom og må ikke kopieres, forevises til uvedkommende tredjepart eller anvendes på anden måde uden efter udtrykkelig aftale med Bevo. Kunden er forpligtet til efter påkrav at returnere skitser mv. Bevo er berettiget at opkræve en afgift på DKK 1.300,00 pr. dag såfremt forpligtelsen til returnering tilsidesættes. De viste modeller er kun angivet som tilnærmelsesvis svarende til de færdige modeller. Bevo vil efter aftale udføre de ønskede ændringer mv. på modellerne, forudsat at det færdige produkt opfylder lovkrav. Bevo forbeholder sig ret til at debitere kunden merudgifterne ved ændringerne.

Punkt 5 - Indgåelse af aftale

En aftale indgås først med Bevo, når Bevo har accepteret en skriftlig modtagen ordre. En aftale betragtes som indgået når Bevo sender en ordrebekræftelse. En aftale er også indgået når Bevo rent faktisk påbegynder leveringen af det bestilte.

Såfremt kunden har accepteret Bevo’s tilbud elektronisk vil Bevo straks ligeledes elektronisk bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe Bevo ikke har bekræftet modtagelsen af accepten er kunden berettiget til at annullere aftalen.

Den ordrebekræftelse som Bevo sender til kunden forventes fuldstændigt og nøjagtigt at afspejle indholdet af den indgåede aftale. Ordrebekræftelsen betragtes som godkendt af kunden, medmindre denne senest 2 dage efter modtagelsen meddeler, at den ikke kan accepteres.

Eventuelle supplerende aftaler og/eller forpligtelser påtaget af medarbejdere på vegne af, eller i Bevo’s navn eller af andre personer, herunder agenter, der handler på vegne af Bevo, forpligter kun Bevo såfremt de er godkendt af en hos Bevo tegningsberettiget person.

Punkt 6 - Fortrydelsesret (fjernsalg)

Forbrugeren er berettiget til inden for 14 dage at udøve sin fortrydelsesret. Fristen løber fra den dag hvor forbrugeren eller forbrugerens repræsentant har modtaget varen.

Stk.1 finder dog ikke anvendelse ved:

 • Varer der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Varer der på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.
 • Varer hvis pris er forbundet med udsving på finansmarkedet, som ikke påvirkes af Bevo.
 • Inden for fortrydelsesfristen forpligter forbrugeren sig til at opbevare og håndtere varen og emballagen omhyggeligt. Forbrugeren er alene berettiget til at bryde emballagen i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne beslutte hvorvidt forbrugeren ønsker at beholde produktet. Såfremt forbrugeren ønsker at udnytte fortrydelsesretten er forbrugeren forpligtet til at returnere produktet med tilbehør og i den oprindelige stand og emballage til Bevo i overensstemmelse med instrukser modtaget fra Bevo.
 • Såfremt forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret som nævnt i stk. 1 skal forbrugeren betale omkostningerne ved returnering. Såfremt forbrugeren allerede har betalt noget beløb, vil Bevo godtgøre beløbet så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter at Bevo har modtaget meddelelse om at forbrugeren vil udnytte sin fortrydelsesret, dog tidligst når varen er returneret. Såfremt Bevo forestår returnering vil Bevo fradrage omkostningerne ved returneringen.


Punkt 7 - Priser

Alle priser er ekskl. moms, og medmindre andet skriftligt er aftalt uden emballage, transport og andre omkostninger.

De priser, der er nævnt i tilbud, kontrakter, og ordrebekræftelser, er baseret på oplysningerne på tidspunktet for aftaleindgåelsen for omkostningsfaktorer som valutakurser, underleverandørpriser, priser på råmaterialer, løn- og transportomkostninger, forsikringspræmier, skatter, importafgifter, og andre offentlige afgifter.

Såfremt der efter aftaleindgåelse, men inden leveringen, sker en forhøjelse af priserne på de i stk. 2 nævnte omkostningsfaktorer er Bevo berettiget til tilsvarende at forhøje sine priser overfor kunden. Bevo er ligeledes berettiget til ophæve aftalen helt eller delvist. Kunden har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

Punkt 8 - Leveringstidspunkt og –klausul

Så længe Bevo ikke er forsynet med alle nødvendige oplysninger for at kunne effektuere aftalen er leveringstidspunkt udskudt.

De af Bevo angivne leveringstider er alene vejledende og er ikke bindende for Bevo. Leveringstidspunkt er fastsat ud fra at der ikke foreligger forhindringer for levering af varerne. Såfremt leveringstidspunktet udskydes vil Bevo så tidligt som muligt underrette kunden herom. Overskridelse af leveringstidspunktet af årsager, som ikke kan tilskrives Bevo berettiger ikke kunden til at ophæve aftalen og/eller kræve erstatning. I de tilfælde hvor evt. bøde eller lign. er specifikt bestemt i den individuelle kontrakt ifm. en udskydelse af leveringstidspunktet, gælder en sådan bestemmelse dog ikke i tilfælde af force majeure.

Levering sker ”DAP” fra Bevo’s lager, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Såfremt det er aftalt at Bevo skal forestå transporten af varerne overgår risikoen for varerne til kunden når varerne aflæsses på den af kunden angivne destination.

Bevo leverer metervarer som nævnt i beskrivelse eller på faktura.

Såfremt leverancen sker i delleveringer er Bevo berettiget til at betragte hver leverance som en separat transaktion.

Kunden er forpligtet til at aftage de aftalte produkter til det aftalte leveringstidspunkt. Undlader kunden at aftage er Bevo berettiget til at afkræve kunden betaling for de pågældende produkter. Såfremt kunden fortsat undlader at betale købsprisen betragtes produkterne som leveret. Bevo vil herefter opbevare produkterne på kundens regning og risiko. Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt gælder ovenstående bestemmelser også såfremt produkterne ikke aftages senest 1 måned efter påkrav fra Bevo.

Punkt 9 - Garanti

Bevo medleverer i skriftlig form supplerende garantibestemmelser der vedrører produkterne sammen med installationsanvisning og brugsvejledning, som nævnt under pkt. 3. Kunden er forpligtet til at gøre forbrugeren bekendt med disse garantibestemmelser mv., der er modtaget fra Bevo, eller hvis kunden ikke leverer direkte til forbrugeren da at gøre kunden/modtageren bekendt med de pågældende garantibestemmelser.

Garantibestemmelserne kan ikke gøres gældende i følgende situationer:

 • Hvis kravet ikke straks er gjort gældende overfor Bevo (dvs. senest 14 dage efter konstateringen) med fotomateriale og en klar og præcis bestemmelse om kravet med angivelse af ordre- og faktura.
 • Kunden ikke i tilstrækkeligt omfang samarbejder og/eller medvirker til at fremkomme med de nødvendige informationer til at udfinde årsagen til kravet.
 • Påberåbelse af garantien skyldes (i) manglende rettidig overholdelse af installationsvejledning eller brugsanvisning, (ii) forsætlig beskadigelse eller ødelæggelse af produktet, (iii) defekter i mekaniske dele, der ikke er leveret af Bevo, (iv) ændringer i det leverede foretaget af kunden eller forbrugeren, (v) reparationer af produkterne foretaget af personer, der ikke er autoriserede af Bevo, (vi) manglende rettidig overholdelse af instruktioner mv. modtaget fra Bevo, (vii) fejlagtig installation eller sammenføjning af produkterne, (viii) force majeure, (ix) osmose.
 • Kunden ikke har foretaget korrekt transport, opstilling, anvendelse, opbevaring eller vedligeholdelse af produkterne, eller kunden har anvendt produkterne på en uforudseelig måde.
 • Kunden fortsætter med at bruge de produkter, som kunden har reklameret over.
 • Kunden har ikke opfyldt sine forpligtelser overfor Bevo.


Punkt 10 - Mangler

Kunden er forpligtet til at kontrollere produkterne umiddelbart efter levering for mangler og i tilfælde af mangler straks (dvs. inden 14 dage efter at manglen er konstateret) at informere Bevo herom. Dette skal ske ved anbefalet brev eller på lignende betryggende måde tillige med fotodokumentation og en præcis beskrivelse af manglen tillige med angivelse af ordre- og/eller fakturanummer. Hvis kunden ikke straks underretter Bevo om fejl, der kan konstateres under en grundig undersøgelse betragtes kunden som havende accepteret produkterne, som de er leveret under fortabelse af alle manglers indsigelser.

Kunden er ansvarlig for at have forsynet Bevo med de rigtige og fuldstændige oplysninger og er ansvarlig for de data, der er tilstillet Bevo. Kunden accepterer mindre ændringer i produkterne leveret af Bevo i relation til de data, dimensioner og, farvenøjagtighed, der er overført til Bevo og som er nævnt i tilbud eller hvad betragtes som en del af tilbuddet i pkt. 3. Produkterne der leveres af Bevo kan afvige fra beskrivelsen uden at det betragtes som en mangel, såfremt det alene drejer sig om små afvigelser i størrelse, kvantum, mindre ændringer, alt som bestemt af Bevo.

Det kan ikke betragtes som en mangel såfremt:

 • Bevo ikke -når bortses fra forbrugerkøb - er underrettet om en mangel inden den i stk. 1 anførte frist og/eller foreskrevne måde.
 • Kunden undlader at forsyne Bevo med de fornødne oplysninger til belysning af manglen eller undlader at samarbejde om årsagen til manglen.
 • Manglen skyldes (i) manglende fuldstændig overholdelse af installationsvejledning eller brugsanvisning, (ii) forsætlig beskadigelse eller ødelæggelse, (iii) mekaniske fejl ved produkter, der ikke er leveret af Bevo, (iv) ikke fuldstændig have overholdt instruktioner fra producenten og/eller Bevo, (v) force majeure), (vi) osmose. d. Kunden har ikke på korrekt vis transporteret, opstillet, anvendt, opbevaret eller vedligeholdt produkterne, eller kunden har anvendt og behandlet produkterne på anden måde end dette måtte forudses af Bevo.
 • Kunden fortsætter med at bruge de produkter, som kunden klager over.
 • Kunden har ikke opfyldt alle sine forpligtelser overfor Bevo.
 • Bevo har ikke opfyldt sine forpligtelser i rette tid.


Punkt 11 - Konsekvenser i tilfælde af påberåbelse af garanti og/eller mangel.

Kunden anmoder Bevo om at undersøge reklamationen over manglen. Omkostningerne i forbindelse med undersøgelsen skal betales af kunden såfremt det viser sig, at reklamationen er uberettiget og/eller der ikke er nogen mangel. Hvis det ikke er muligt at udrede årsagen til manglen eller hvis kunden er medansvarlig vil omkostningerne blive fordelt proportionalt mellem kunden og Bevo.

I tilfælde af at Bevo efter stedfunden undersøgelse anerkender manglen vil Bevo efter eget valg enten reparere de defekte produkter, give et forholdsmæssigt afslag maksimeret til faktura-beløbet, vederlagsfrit udskifte de defekte produkter( med nye eller tilsvarende produkter, forudsat at funktionaliteten mindst svarer til det produkt, der skal udskiftes) efter at produktet er blevet returneret til Bevo i sin originale stand, eller at forsyne kunden med en passende løsning efter drøftelse med klienten, som dog aldrig (såfremt pkt. 12 respekteres) kan overstige det oprindeligt fakturerede beløb.

Hvis der sker udskiftning af de leverede produkter, vil Bevo levere erstatningsprodukterne som nævnt under pkt. 5. Kunden er forpligtet til, at stille de defekte produkter til rådighed for Bevo på samme plads, således at Bevo kan borttransportere de defekte produkter med det samme. Eventuelle ekstra omkostninger som Bevo i den anledning har afholdt- bæres af kunden.

Mangler berettiger ikke kunden, der ikke er forbruger, til at ophæve aftalen eller til at fritage for opfyldelse af sine forpligtelser.

Punkt 12 - Ansvar

Bevo er kun ansvarlig for direkte skader forårsaget af mangler der kan henføres til Bevo’s opfyldelse af sine forpligtelser overfor kunden. Sådanne direkte skader omfatter:

 • Rimelige omkostninger som kunden har pådraget sig i forbindelse med Bevo’s misligholdelse af pkt. 11.2. med henblik på rigtig opfyldelse fra Bevo’s side. Disse omkostninger vil ikke blive refunderet hvis kunden har ophævet aftalen.
 • Rimelige omkostninger som kunden har afholdt i forbindelse med Bevo’s misligholdelse til at udfinde årsagen og omfanget af skaden i relation til direkte skader.
 • Rimelige omkostninger, der er pådraget for at undgå eller begrænse skaden, for så vidt kunden dokumenterer at disse omkostninger har begrænset skaderne iht. til disse betingelser.

Bevo er aldrig ansvarlig for skader, der er forårsaget direkte eller indirekte af:

 • En eller flere årsager anført i pkt. 9.2. og pkt. 10.3.
 • Vandskade og omkostninger i forbindelse med bortfjernelse og/eller geninstallation af svømmebassinet, herunder omkostningerne ved tømning og påfyldning af svømmebassinet.
 • Handlinger eller undladelser foretaget af kunden, kundens medarbejdere eller af enhver der handler på vegne af kunden.
 • Forhold der kan henføres til, at kunden har givet forkerte eller ufuldstændige oplysninger.

Bevo er udelukkende ansvarlig for skader på gods tilhørende kunden såfremt godset er relateret til aftalen. Bevo er ikke ansvarlig for skader hvis de skyldes usædvanlige omstændigheder, som Bevo ikke kunne eller burde kunne tage højde for ud fra forholdes natur og forholdene i branchen og at det ville være urimeligt at pålægge Bevo at betale omkostningerne herfor. Bevo er ikke ansvarlig for andre skader på kundens ejendom.

Bevo er ikke ansvarlig for forsømmelighed, uforsigtighed eller uretmæssig adfærd fra en tredjepart, der er ansat/antaget af Bevo med henblik på opfyldelse af aftalen.

Der vil ikke ske refusion af følgeskader udtrykkeligt også omfattende skader forårsaget ved bortfjernelse af de leverede produkter, vandskade, der ikke er direkte forårsaget af de leverede varer, immaterielle skader, tab af fortjeneste, mistede besparelser, tab af forretningsforbindelser og andre indirekte skader.

Det maksimale ansvar uanset årsagen hertil er begrænset til fakturabeløbet.

Kunden skal friholde Bevo for alle krav fra tredjemand i relation til aftalen, inklusive omkostninger afholdt af Bevo.

Punkt 13 - Returnering

Returnering kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Bevo. Medarbejderne hos Bevo er ikke berettigede til at modtage varer retur uden forudgående skriftlig godkendelse. Returforsendelsen skal være forsynet med returseddel (RMA nummer) og sendes til Bevos lager i Holland. Kvalitet og kvantitet af varerne vil blive kontrolleret ved modtagelsen og på baggrund af denne kontrol vil der ske delvis tilbagebetaling, men kun under nedenstående betingelser:

 • Varer, der er korrekt returneret og af salgbar kvalitet, krediteres minus 20% håndteringsgebyr. Fragten krediteres ikke. Såfremt Bevo arrangerer returfragten fratrækkes denne, den endelige kreditering.
 • Varer der er blevet faktureret for mere end 1 år siden krediteres ikke.
 • Varer der er specielt bestilt til kunde eller forbruger kan ikke returneres.- Returforsendelser er på kundens risiko. Bevo er ikke forpligtet til at returnere produktet, undtagen i forbindelse med reparation.


Punkt 14 - Ejendomsforbehold og sikkerhed

Det leverede produkt forbliver Bevo’s ejendom indtil kunden har opfyldt alle sine forpligtelser over for Bevo, herunder betaling af skyldige renter og omkostninger. Såfremt det leverede produkt er indføjet anses det forarbejdede produkt som tilhørende Bevo indtil kunden har opfyldt alle sine forpligtelser overfor Bevo.

Uden forudgående godkendelse fra Bevo er kunden ikke berettiget til at pantsætte det leverede produkt til tredjemand, idet varerne forbliver Bevo’s ejendom indtil kunden fuldstændigt har opfyldt sine forpligtelser overfor Bevo. Hvis kunden ikke overholder sine forpligtelser overfor Bevo har Bevo ret til at tilbagetage de leverende produkter. Kunden er forpligtet til at give Bevo adgang til det sted hvor varerne er anbragt. Ejendomsretten overgår til kunden når kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse og andre forpligtelser overfor Bevo. Kunden skal medvirke i nødvendigt omfang til beskyttelse af Bevo’s ejendomsforbehold.

Punkt 15 - Betaling

Betaling sker i DKK uden fradrag eller rabat til den af Bevo anviste bankkonto.

Levering sker i mangel af anden aftale først efter betaling. Såfremt betaling først skal ske efter levering skal betaling ske senest 14 dage efter leveringsdatoen, såfremt andet ikke er aftalt. Ved betaling via bankoverførsel er betalingsdagen den dag, hvor beløbet krediteres Bevo’s bankkonto.

Hvis kunden ikke rettidigt foretager betaling af hele beløbet foreligger forsinkelse med betaling. Som følge af købers betalingsmisligholdelse er Bevo berettiget til at standse alle leveringer til kunden, ligesom Bevo’s rettigheder i enhver henseende forbeholdes. Bevo har ret til at kræve betaling for alle aftalte leverancer eller en garanti for betaling af de endnu ikke leverede produkter. Endvidere er Bevo berettiget til at ophæve aftalen med den virkning, at kunden er forpligtet til at returnere alle allerede leverede produkter, ligesom kunden er forpligtet at betale skadeserstatning til Bevo såfremt Bevo allerede har leveret produkterne.

I tilfælde af forsinkelse med betaling er kunden forpligtet til at betale morarente med 1,5 % pr. måned fra forfaldsdag. Såfremt Bevo er nødsaget til at overgivet kravet til inkasso er kunden forpligtet til at betale de dermed forbundne omkostninger, herunder kompensationsgebyr med 310 kr.pr. faktura.

Såfremt kundens finansielle stilling forværres efter aftaleindgåelse, men før levering, er Bevo berettiget til at ophæve aftalen eller til at ændre de aftalte betalingsvilkår, herunder at stille krav om forudbetaling og garanti.

Punkt 16 - Force majeure

Hvis Bevo på grund af force majeure ikke rettidigt kan opfylde sine leveringsforpligtelser er Bevo berettiget til at ophæve aftalen, eller den del der endnu ikke er opfyldt, eller at udskyde den for et bestemt eller ubestemt tidsrum efter Bevo’s eget skøn. I tilfælde af force majeure kan kunden ikke kræve skadeserstatning. Bevo er ikke ansvarlig for kundens følgeskader og kunden er ikke berettiget til at opsige aftalen.

Ved force majeure forstås, bortses fra hvad der følger af lov og retspraksis, alle udefrakommende årsager der står uden for Bevo’s kontrol og som bevirker at Bevo ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder strejker, også hos Bevo. Bevo er også berettiget til at påberåbe sig force majeure såfremt den omstændighed, der forhindrer kontraktens (yderligere) opfyldelse opstår efter at Bevo har opfyldt sine forpligtelser.

Punkt 17 - Ophævelse og annullering af aftale

Hvis kunden ikke overholder sine forpligtelser overfor Bevo eller i tilfælde af kundens konkurs eller ophør i øvrigt betragtes det som misligholdelse fra kundens side. Bevo forbeholder sig ret til uden varsel og uden ansvar at (i) at suspendere aftalens opfyldelse eller(ii)opsige aftalen, eller(iii)kræve fuldstændig betaling af ethvert udestående beløb, der skyldes til Bevo og uden præjudice for Bevo’s retsstilling.

Hel eller delvis annullering fra kundens side skal ske skriftligt. Såfremt kunden vil annullere på grund af påstået misligholdelse fra Bevo’s side skal kunden først give Bevo en rimelig frist til at opfylde sine forpligtelser til at afhjælpe manglerne. Kunden skal skriftligt reklamere over manglerne. Såfremt Bevo ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser efter en delvis levering er kunden ikke berettiget til at fuldstændigt at opsige aftalen. Kunden er selv uberettiget til at foretage hel eller delvis ophævelse af aftalen hvis kunden selv er i mora. Såfremt Bevo accepterer annullering uden at der foreligger misligholdelse fra Bevo’s side er Bevo berettiget til fuld erstatning for ethvert tab herunder tabt fortjeneste og alle øvrige omkostninger, såvel direkte som indirekte omkostninger.

I tilfælde af delvis opsigelse kan kunden ikke foretage opsigelse af de leverancer som Bevo allerede har foretaget, og Bevo bevarer retten til fuldstændig betaling for allerede leverede produkter.

Punkt 18 - Tvister og lovvalg

Dansk lov finder anvendelse på retsforholdet mellem Bevo og kunden. Evt. tvister skal behandles af Retten i Odense, medmindre ufravigelige bestemmelser er til hindre herfor.

Punkt 19 - Personoplysninger

Bevo overholder gældende regler om behandling og opbevaring af persondataoplysninger.

Punkt 20 - Producent

Bevo er ikke producent