Bevo Nordic A/S salgs- og leveringsbetingelser


1. Anvendelsesområde.

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om leverancer fra Bevo Nordic A/S, såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser eller skriftlig aftale mellem parterne.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2. Tilbud og priser.

2.1 Tilbud afgivet af Bevo Nordic A/S bortfalder, medmindre skriftlig accept er kommet frem til Bevo Nordic A/S inden 30 dage fra dateringen af tilbuddet eller den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode.

2.2 Priser angivet i prislister, kataloger, annoncer og lign. er alene vejledende.

3. Levering.

3.1 Forsendelse af varen sker for købers regning og risiko. Bevo Nordic A/S tegner ikke forsikring vedrørende købers risiko for transporten.

3.2 Varen fremsendes af Bevo Nordic A/S til køber på den efter Bevo Nordic A/S’ opfattelse mest hensigtsmæssige måde.

4. Forsinkelse.

4.1 Finder Bevo Nordic A/S at man ikke kan levere i rette tid, skal Bevo Nordic A/S give køber meddelelse herom og samtidig så vidt muligt angive, hvornår levering påregnes at kunne finde sted.

4.2 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Bevo Nordic A/S er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af aftalte leveringstid.

4.3 Bevo Nordic A/S er ikke ansvarlig for købers tab, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab. som følge af forsinkelse med levering og sådant tab erstattes derfor ikke af Bevo Nordic A/S.

5. Mangler.

5.1 Køber er forpligtet til straks efter leverancens modtagelse at foretage en omhyggelig undersøgelse af varen med henblik på at konstatere om varen er mangelfuld eller har farlige egenskaber.

5.2 Køber skal straks og senest 2 år efter leveringstidspunktet give skriftlig meddelelse om en eventuel mangel til Bevo Nordic A/S. Afgiver køber ikke straks sådan meddelelse uagtet køber har eller burde have opdaget manglen kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

5.3 Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til pkt. 5.2. er Bevo Nordic A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen, eller efter Bevo Nordic A/S’ valg at foretage omlevering uden ugrundet ophold. Bevo Nordic A/S bærer omkostningerne ved selve afhjælpningen eller omleveringen. Såfremt demontering, montering eller lign. medfører indgreb i andet end selve den mangelfulde vare, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Køber bærer Bevo Nordic A/S’ eventuelle meromkostninger til afhjælpning eller omlevering som følge af, at den mangelfulde vare ikke befinder sig på det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.
 
6. Mangler.
 
6.1 Bevo Nordic A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af varen på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køber, medmindre Bevo Nordic A/S har udvist grov uagtsomhed. Tilsvarende gælder for skade forvoldt af produkter fremstillet af køber og hvori varen indgår.
 
6.2 I intet tilfælde er Bevo Nordic A/S ansvarlig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
 
6.3 Køber skal holde Bevo Nordic A/S skadesløs i den udstrækning Bevo Nordic A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Bevo Nordic A/S efter pkt. 6.2 og 6.3. ikke er ansvarlig for overfor køber.
 
6.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. 
 
7. Betalingbetingelser.
 
7.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med Bevo Nordic A/S’ til enhver tid gældende betalingsbetingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.
 
7.2 Ved forsinket betaling betales en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdatoen. Betaling af morarenter afskærer ikke Bevo Nordic A/S fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligeholdelse af betalingspligten måtte medføre. Bevo Nordic A/S er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.
 
7.3 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Bevo Nordic A/S, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Bevo Nordic A/S.
 
8. Ejendomsforbehold.
 
8.1 Varen forbliver Bevo Nordic A/S’ ejendom indtil betaling er lagt fuldt ud.
 
9. Lovvalg & Værneting.
 
9.1 Tvister i anledning af aftalen, leverancen og alt der har sammenhæng dermed skal afgøres efter dansk ret, og sag herom skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre Bevo Nordic A/S efter eget valg anviser et andet værneting.